สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 22/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 2896917
Page Views 5068224
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

มุ่งพัฒนาสู่  เมืองน่าอยู่  ประชาชนอยู่ดี  มีความสุขอย่างยั่งยืน  ภายใต้การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

พันธกิจ
               ๑. พัฒนา  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบการบริการ การสาธารณูปโภค  การสาธารณูปการ  ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่
               ๒. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
               ๓. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
               ๔. ส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
               ๕. ส่งเสริมการพัฒนาและการสังคมสงเคราะห์สตรี คนชรา คนพิการผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
               ๖. พัฒนา ปรับปรุง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               ๗. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
               ๘. อนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               ๙. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน
               ๑๐. ส่งเสริมและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ และตลาด
               ๑๑. การจัดทำผังเมืองรวม
               ๑๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา             
             ๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน  ทางเดินเท้า  ทางระบายน้ำ  ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระบบบริการน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล
             ๒. สภาพบ้านเรือนมีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบ เรียบร้อย
             ๓. รักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
             ๔. ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆ
             ๕. คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
             ๖. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู
             ๗. ประชาชนมีขีดความสามารถในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
             ๘. เด็กเล็กได้รับการพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้มีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
             ๙. มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
             ๑๐. มีการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมห้างฉัตร
             ๑๑. ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

                                                                                                                   



 
ดูหนังออนไลน์